Thông báo xét tuyển Cao đẳng chính quy đợt 2 - Năm 2016

SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Số          /CĐSP

V/v tuyển sinh đào tạo cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2016

                  Sóc Trăng, ngày   16 tháng 8   năm 2016

Kính gởi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện. thị xã, thành phố;

               Các trường THPT, các trung tâm GDTX Tỉnh Sóc Trăng

 

Theo kế hoạch tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả xét tuyển đợt 1, trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy đợt 2 như sau:

       1. Hình thức xét tuyển:

Tuyển sinh thí sinh tốt nghiệp THPT theo điểm thi tốt nghiệp ở cụm thi do trường đại học tổ chức (không xét tuyển theo điểm học bạ vì đã xét đủ theo tỉ lệ đăng ký).

2. Các ngành có chỉ tiêu xét tuyển đợt 2:

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu Điểm chuẩn Ghi chú tổ hợp môn xét tuyển *
1 Giáo dục Tiểu học 30 16,5 Văn, Lịch sử, Địa lý; hay Toán, Vật lý, Hóa học
 2 Giáo dục Mầm non 100 16,0 Văn, Toán và Năng khiếu**
 3 Sư phạm Anh văn 25 12,0 Văn, Toán và Tiếng Anh
 4 Sư phạm Ngữ văn 10 14,5 Văn, Lịch sử, Địa lý

* Điểm thi môn in đậm trong tổ hợp môn được tính hệ số 2.

** Thí sinh thi Năng khiếu tại trường ngày 05/9/2016 để có điểm xét tuyển.

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển,

Từ ngày 16/8/2016 đến hết ngày 04/9/2016.

4. Địa điểm và hồ sơ đăng ký

- Tại trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, số 139 tỉnh lộ 934 (tỉnh lộ 8), Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Hồ sơ đăng ký: đơn theo mẫu và các loại hồ sơ như quy định trong đợt 1 (có ở trang web www.stttc.edu.vn.

- Lệ phí tuyển sinh: ngành GD Mầm non: 330.000 đ/hồ sơ, các ngành khác 30.000đ/hồ sơ.

Thông tin chi tiết có ở trang web www.stttc.edu.vn hay liên hệ ĐT 0793 852 597.

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Quản trị trang web

- Lưu (ĐT,VT)

 

                                                                               

                                                                      

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn