Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy năm 2017

                               SỞ GD& ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số :     /TBTT                                                                     Sóc Trăng, ngày 16 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO TẬP TRUNG

Thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy năm 2017

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng và kết quả xét tuyển cao đẳng chính quy năm 2017;

Căn cứ điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 của trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng năm 2017;

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng thông báo những thí sinh đã trúng tuyển tập trung tham dự tuần lễ Sinh hoạt công dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và chính thức học tập học kỳ 1 của năm học 2017-2018.

  • Thời gian: 7 giờ 00, ngày 28/8/2017
  • Địa điểm: Hội trường lớn, Trường CĐSP Sóc Trăng

Thí sinh sẽ được nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường và được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học

                                                               HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn